Спадкування авторського права в Україні

Чимало людей не знає, що окрім того, що у спадок переходить звичайна власність померлого (наприклад, будинок, квартира чи машина), то так само у спадок переходить і майнове авторське право померлого.

Така аксіома є дуже важливою у сфері права інтелектуальної власності, оскільки, якщо ви читаєте наш блог, то знаєте, що просто надіслати пісню чи аранжування недостатньо, щоб замовник мав право нею користуватися. Треба обов’язково передати майнові права інтелектуальної власності на такий об’єкт (виключні або невиключні права, вже на вибір автора чи правовласника).

Ми ж розберемо особливості та тонкощі спадкування авторського права за законодавством України.

 

ЯКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ПИТАННЯ СПАДКУВАННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ?

Конституція України у ст. 41 встановлює право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися результатами інтелектуальної та творчої діяльності.

Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності можливе двома основними способами: недоговірними та договірними. Щодо договірних – то це звичайна передача прав за договором, що відома кожному. А ось недоговірний спосіб розпорядження майновими правами інтелектуальної власності знаходить свій прояв у передачі прав у спадщину.

На жаль, правовому регулюванню відносини спадкування майнових прав інтелектуальної власності приділяється замало уваги. В Цивільному кодексі України про особливості спадкування цих прав нічого не вказується. Лише деякі спеціальні нормативно-правові акти (Закон України) містять деякі норми щодо безпосереднього спадкування прав.

 

СПАДКУВАННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Авторське право складається з виключних прав, які формують його зміст і включають: особисті немайнові права автора, і права майнового характеру (економічні права щодо твору). Закон України «Про авторське право і суміжні права» містить статтю про спадкування авторського права і суміжних прав. Ст. 29 цього Закону «Перехід авторського права у спадщину» вказує, що майнові права авторів та інших осіб, які мають виключне авторське право, переходять у спадщину. Не переходять у спадщину особисті немайнові права автора (право бути автором, вказання на екземплярах твору тощо).

Право на отримання прав та обов’язків спадкоємцями виникає після відкриття спадщини. Для прийняття спадщини встановлюється строк шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини (стаття 1270 Цивільного кодексу України). Прийняття спадщини є правочином, тобто актом, що здійснюється у певній формі.

Існує два способи прийняття спадщини:

1) шляхом спільного проживання спадкоємця разом із спадкодавцем;

2) шляхом подання заяви про прийняття спадщини.

Для оформлення свідоцтва про право на спадщину нотаріусом перевіряються юридичні факти, які є підставою спадкування у осіб, що подали заяву про його одержання – факти смерті спадкодавця, наявності родинних зв’язків певного ступеня, перебування у шлюбі зі спадкодавцем або на його утриманні протягом встановленого законом строку при спадкуванні за законом, факту складання заповіту при спадкуванні за заповітом, час і місце відкриття спадщини, склад спадкового майна, на яке видається свідоцтво про право на спадщину.

На підтвердження цих обставин нотаріус вимагає від спадкоємців відповідні документи. За наявності у складі спадщини авторського права, окрім встановлених законом документів, нотаріус, як правило, вимагає від спадкоємця надання довідки, підтверджуючої той факт, що спадкодавець був автором. Таку довідку можна отримати, наприклад, в будь-якому видавництві, що публікувало твори автора (якщо мова про літературний твір); або свідоцтво про реєстрацію авторського права (теж вагомий аргумент на твори літератури, науки чи мистецтва).

Документом, підтверджуючим факт прийняття спадщини, є свідоцтво про право на спадщину, що видається нотаріусом у будь-який час після закінчення 6-місячного терміну з дня відкриття спадщини. Згодом даний документ буде підставою для того, щоб спадкоємці, що бажають використовувати твори спадкодавця точно знали, хто є правонаступником автора і, відповідно, з ким необхідно укладати договори

Авторське право переходить до спадкоємців автора на час, що залишився до закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності  на твір, який  спливає  через  сімдесят років,  що відліковується з 01 січня року, наступного  за  роком  смерті  автора  чи   останнього  із співавторів,  який  пережив  інших  співавторів,  крім  випадків, передбачених законом (стаття  446 Цивільного кодексу України).

Для творів, оприлюднених анонімно або під псевдонімом, строк  чинності майнових прав інтелектуальної власності  на твір закінчується  через сімдесят років після того,  як твір було оприлюднено (стаття 28 Закону України «Про авторське право і суміжні права»). У даному випадку виникає питання визначення дати оприлюднення твору. Якщо це періодичне видання, книга, тоді дату оприлюднення твору можливо визначити на підставі дати виходу у світ видання. Однак, якщо це, наприклад,  відтворення твору в мережі Інтернет, тоді визначити дату досить складно. Дане питання простіше вирішується у разі оформлення та отримання спадкодавцем свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір.

Державна реєстрація передбачає право (а не обов’язок) звернення автора твору до спеціального державного органу (Укрпатенту в Україні) та оформлення свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір.

 

Окрему увагу слід приділити праву авторства та праву на ім’я. Зауважимо, що такі права належать тільки автору й іншим особам належати не можуть (бо це є особисті немайнові права автора). Однак, все ж постає питання щодо переходу в спадщину особистого немайнового права на недоторканність твору.

Закон забороняє перехід особистих немайнових прав у спадщину і не зазначає винятків із даного загального правила. Проте в ч. 2 ст. 29 Закону України «Про авторське право і суміжні права» йдеться про те, що спадкоємці наділені правом захисту авторства на твір і правом протидії будь-якій зміні твору, а також іншим зазіханням на твір, що може спричинити шкоду честі та репутації автора. Аналогічна норма закріплена і в Цивільному кодексі України, де зазначено, що після смерті автора недоторканність твору має охоронятися особою, яка була уповноважена на це автором.

Якщо ж така уповноважена особа відсутня, недоторканність твору охоронятиметься спадкоємцями автора, а також іншими зацікавленими особами. З вищезазначеного випливає, що право на недоторканність твору з’являється на момент створення твору та не припиняється навіть після смерті автора.

 

Підсумовуючи, ще раз зазначимо, що особливістю спадкування результатів інтелектуальної та творчої діяльності є те, що до складу спадщини можуть бути включені лише МАЙНОВІ права інтелектуальної власності. В загальному передається не сам об’єкт, а лише КОМПЛЕКС МАЙНОВИХ ПРАВ.

Отримати авторське право на об’єкт інтелектуальної власності у спадщину можна чи за заповітом, чи шляхом отримання спеціального свідоцтва про право на спадщину, яке видає нотаріус за запитом.

/ /